Radonmätning: Arbetsplats

Som arbetsgivare har du ett ansvar för att säkerställa att dina anställda inte arbetar i en miljö med höga radonhalter. Det innebär att du behöver mäta och övervaka radonhalten, vidta åtgärder för att sänka radonhalten om den överstiger referensnivån och rapportera eventuella misslyckade åtgärder. För att mäta radonhalten behöver du genomföra en långtidsmätning som pågår under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Om årsmedelvärdet för radonhalten överstiger referensnivån på arbetsplatsen måste du vidta åtgärder för att sänka den till under referensnivån.

För att uppfylla det lagstadgade arbetsmiljöarbetet är det obligatoriskt att hålla radonhalten på arbetsplatsen under kontroll. Strålskyddsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket och Livsmedelsverket har fastställt rikt- och gränsvärden för radon. För bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål är gränsvärdet för årsmedelvärdet 200 Bq/m3. För arbetsplatser gäller följande gräns- och riktvärden:

  • 200 Bq/m3 för lokaler ovan jord vid normal arbetstid på 1800 h.
  • 400 Bq/m3 för källare och bergrum vid normal arbetstid på 1800 h.
  • 1300 Bq/m3 för berg- och gruvarbete vid normal arbetstid på 1300 h.

Från och med 1 oktober 2021 gäller en ny och förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Syftet med den nya metodbeskrivningen är att förbättra noggrannheten när man mäter radonhalten och den ersätter den tidigare metodbeskrivningen från 2004. Det är viktigt att regelbundet kontrollera radonhalten på arbetsplatser då långvarig exponering av förhöjda nivåer av radon kan leda till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon orsakar 400-500 fall av lungcancer varje år.

Radon är den näst största orsaken till lungcancer i Sverige, efter rökning. Strålningen från radon kan skada våra celler och orsaka cancer, med rökare som löper en större risk att drabbas. Många byggnader och bostäder har högre radonhalter än de fastställda gränsvärdena, och risken för lungcancer beror på graden av exponering och på radonhalten. Även låga radonhalter utgör en risk och det finns ingen känd lägsta gräns där radonhalten är ofarlig. Det tar vanligtvis 15-40 år att utveckla cancer efter exponering för radon. För närvarande är det inte känt att radon har några andra hälsorisker än en ökad risk för lungcancer, och denna risk är väl dokumenterad i flera forskningsstudier. Enligt Strålskyddsmyndigheten är radon vårt största strålningsproblem.

Beställ radonmätning för arbetsplats här.

Relaterad information
Radonmessungen für Arbeitsplätze und öffentliche Gebäude