Radonmätning och gränsvärden

För att garantera en trygg och hälsosam hemmiljö är det viktigt  att förstå radon och de fastställda gränsvärdena. I bostäder och allmänna byggnader är det satta gränsvärdet för radonhalten 200 Bq/m³ som årsmedelvärde.

Radon utgör en allvarlig hälsorisk vid långvarig exponering. Ungefär 400 000 bostäder i Sverige uppskattas ha radonhalter över den rekommenderade nivån på 200 Bq/m³, vilket gör radon till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. För att mäta radonhalten används enheten Becquerel (Bq/m³) per kubikmeter inomhusluft. Det enda sättet att upptäcka radon är genom noggranna mätningar.

Radonmätningar ska utföras vid husköp eller försäljning, efter om- eller tillbyggnation, vid förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet, vid nybyggnation, om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen, eller om det finns misstankar om radon i bostaden.

Om förhöjda radonhalter upptäcks efter en mätning bör en radonbesiktning genomföras. Detta är en enkel process som utförs hemma för att klargöra vilka åtgärder som behövs för att lösa problemet. Radonsanering kan vara nödvändig, och beroende på källan till radonet kan olika metoder användas, såsom ökad luftomsättning, luftning av vatten eller användning av radonsug, radonbrunnar eller tätningar.

För att få ett årsmedelvärde och pålitliga resultat rekommenderas långtidsmätningar som sträcker sig över minst två månader mellan den 1 oktober och 30 april. Att agera förebyggande och genomföra regelbundna mätningar är avgörande för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och minska risken för lungcancer relaterad till radonexponering. Ta det första steget mot en säkrare och sundare livsmiljö genom att beställa en radonmätning idag!

Radon Gränsvärden:

  • I bostäder och lokaler för allmänna ändamål: 200 Bq/m³
  • Nya byggnader: 200 Bq/m³
  • Arbetsplatser ovan mark: 200 Bq/m³ (Vid en årlig arbetstid på 1800 timmar, motsvarande en vanlig heltidsanställning)
  • Arbetsplatser i färdigställda och inredda bergrum och berganläggningar: 400 Bq/m³ (Vid en årlig arbetstid på 1800 timmar, motsvarande en vanlig heltidsanställning)
  • Berg- och gruvarbete eller byggnadsarbete under mark: 1300 Bq/m³ (Gäller vid en årlig arbetstid på 1600 timmar)
  • Gammastrålning i nya byggnader: 0,3 µSv/h (Gränsvärde där människor vistas mer än tillfälligt)
  • Gammastrålning från byggnadsmaterial: 1,0 mSv/år (Årlig exponering för personer som vistas i byggnaden)
  • Dricksvatten: 100 Bq/l – tjänligt med anmärkning, 1 000 Bq/l – otjänligt och ska inte drickas.

Att följa dessa riktlinjer och gränsvärden för radon är avgörande för att säkerställa en säker och hälsosam miljö både i bostäder och arbetsplatser. Regelbundna mätningar och åtgärder är nödvändiga för att minimera riskerna för negativa hälsoeffekter relaterade till radon och gammastrålning.

Relaterad information

Om radon

Övrigt